Admission Open 2019-20        

Online Education

SemesterTopicFile Name
Part 1 Eglaind ke Dalia Pernali ds udbhav awm Vikas 20201124 024432219
Part 3 Prachin Bhartia Neyaik Byavstha 20201124 024232401
Part 1 1660 ke Punurasthapana ke Sovrup tatha Eglaind ds saivaidhanik Itihas ka mahatto 20201124 024101411
Part 2 भारत म¶यूरोपीय ापाPरक कंपRनय के आगमन तथा सार क‚ ाµया कर¶ 20201124 023827246
Part 1 Valpol ki Greeh NIti ka barnan karen. 20201124 023750001
Part 1 Aaliwar kramvel ki videsh niti 20201124 023554500
Part 3 Swarajya Parti ki udai ki parthitio dk varanan aur karyo ka mahato 20201124 023444849
Part 2 Mugal ka uttar Paschim videsh Niti 20201124 023229581
Part 2 Baber ke uplabadhio ka baranan 20201124 023059569
Part 3 Lard Viliam Baintik Dowara kiye gaye shasan sambandhi, Education, Social me sudhar awm samiksha 20201124 022804712
Part 1 जाज²थमऔर जाज² Rतीय का शासनकाल एवंकैRबनेट शासन का Rवकास! 20201124 012958826
Part 3 Cabinet mission prashtav 20201123 135442106
Part 1 Prachin bhartiya itihas ke adhyayan ke pramukh shrot 20201123 135347695
Part 2 Hitler 20201123 135255312
Part 2 Hitler 20201122 172941238
Part 1 Ôवतं ताआंदोलन म¶गांधी जी क‚ भूSमका का मूÏयांकन 20201122 064222572
Part 1 पालवंश 20201122 064131636
Part 1 पालÂ ,RतहारÂ, एवं रा'कूटÂ का R कोणीय संघष² 20201122 064038084
Part 1 R कोणीय संघष²का भारतीय राजनीRत पर भाव 20201122 063936553
Part 1 मोहÌमद गौरी के भारतआûमण का Rववरण Ôतुत कर¶! 20201122 063821684
Part 2 मुग़लकालीनआlथक सामाVजक एवंशासक‚य व+ा का RवÔतृत Rववरण 20201122 063656780
Part 3 चीन क‚ कÌयुRनÔट( साÌयवाद€)ûांRत 20201122 030441035
Part 2 इटली म¶मुसोTलनी का उदयऔर उसक‚ तानाशाही नीRत का Rववरण Ôतुत कर¶! 20201122 030350772
Part 1 मोहहÌमद गौरी का उदयऔर भारत परआûमण के भाव 20201122 030227460
Part 3 Lard Viliyam Bentik 20201122 030138270
Part 1 Delhi Saltnut 20201122 030014430
Part 1 E content 67 20201121 174156093
Part 2 Germany ka akikaran 20201121 174119799
Part 1 Chol Rajwansh 20201121 165129665
Part 1 Chol Samrajya 20201121 165058614
Part 1 Second world war 20201121 165020800
Part 1 मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था 20201120 094309890
Part 3 आर्य समाज के सिद्धांत, उद्देश्य औऱ योगदान का उल्लेख करें 20201120 094112767
Part 3 आर्य समाज के सिद्धांत, उद्देश्य औऱ योगदान का उल्लेख करें 20201120 094050475
Part 2 एक साम्रज्य निर्माता के रूप में सहेज शाह का मूल्यांकन 20201120 093714904
Part 3 भारत सरकार अSधRनयम- 1919 20200912 090205370