Admission Open 2019-20        

Online Education

SemesterTopicFile Name
Part 1 Political Science and Geography 20200519 131818752
Part 1 ???? ?? ?? ??? ?????? 20200430 050123139
Part 1 ???? : ???? ??? ???? ?????? 20200430 050013217
Part 1 Bhugol ke Chhetra me Bhartiya vetawao ka yogdan 20200429 085229349
Part 1 Sansadhan awam opyog 20200429 084915773
Part 1 Vayudab Petiyio me vichlan aur perbhav 20200429 074705379
Part 1 Prithiwi ki Vayumanda Garam hone ki perkriya 20200429 074326268
Part 1 Prithiwi ki vayudab petiyan 20200429 074126052